Help

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Op deze pagina (en in de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) wordt uitgelegd wat de voorwaarden zijn voor uw gebruik van onze website www.thegiftcardstore.nl (hierna te noemen: onze “site”) als gast of als geregistreerd gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de site gebruikt. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u belooft dat u zich eraan zult houden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, dient u onze site niet te gebruiken.

INFORMATIE OVER ONS

www.thegiftcardstore.nl is een site van Blackhawk Network Europe (hierna te noemen: "wij" en 'we'. Wij zijn een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in Engeland en Wales geregistreerd onder vennootschapsnummer 05802971. Onze statutaire zetel is Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, England. Ons btw-nummer is GB893 4463 86.


TOEGANG TOT ONZE SITE

U krijgt tijdelijk toegang tot onze site en wij behouden het recht voor, de dienst die wij op onze site verlenen zonder kennisgeving in te trekken of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien onze site niet beschikbaar is, ongeacht de reden, het tijdstip en de tijdsduur van het niet-beschikbaar zijn.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot (sommige delen van) onze site beperken tot gebruikers die bij ons zijn geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander stuk informatie kiest of ontvangt in het kader van onze beveiligingsprocedures, dient u die informatie als confidentieel te behandelen en niet aan derden te onthullen. Wij behouden het recht voor, een identificatiecode die of wachtwoord dat u hebt gekozen of door ons aan u is toegekend, uit te schakelen als u naar onze mening hebt verzuimd u aan een of meerdere bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden te houden.

U bent verantwoordelijk om alle maatregelen te treffen die u nodig hebt om toegang tot onze site te hebben. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iedereen die via uw internetverbinding toegang tot onze site krijgt, van deze voorwaarden op de hoogte is en zich eraan houdt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op alle materialen die erop worden gepubliceerd. Deze werken worden in de hele wereld beschermd door copyright-wetten en -verdragen. Alle betreffende rechten worden voorbehouden.

U mag van alle pagina's van onze site één afdruk maken en gedeelten downloaden voor uw persoonlijk gebruik.

U mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u op enigerlei wijze hebt afgedrukt of gedownload, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of geluidsopnamen of andere beelden gebruiken los van enige bijbehorende tekst.

Onze status (en die van met name vermelde medewerkers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de materialen op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor vergunning te verkrijgen van ons of onze licentiegevers.

Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt op een wijze die een overtreding vormt van deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht op het gebruik van onze site met onmiddellijke ingang en moet u alle eventuele kopieën van de materialen die u hebt gemaakt teruggeven of vernietigen (naar onze keuze).

ONZE SITE VERANDERT REGELMATIG

Wij verwachten onze site regelmatig bij te werken en wij kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Zo nodig kunnen wij onze site tijdelijk buiten gebruik stellen.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site te vinden is, wordt aangeboden zonder dat wij de nauwkeurigheid ervan garanderen. Voor zover de wet dat toestaat, wijzen wij, de andere bedrijven binnen ons concern en de derden met wie wij verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk af:

  • Alle waarborgen, garanties en voorwaarden die anders door de wet, het gewoonterecht of andere.
  • Alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of vervolgschade of direct of indirect verlies, door gebruikers geleden in verband met onze site of het gebruik, het onvermogen daartoe of de gevolgen van het gebruik van onze site, eventuele websites die eraan gekoppeld zijn of materialen erop, waaronder ook alle aansprakelijkheid voor:
  • verlies of derving van inkomsten of omzet;
  • verlies of derving van business;
  • verlies of derving van winst of contracten;
  • verlies of derving van verwachte besparingen;
  • gegevensverlies;
  • verlies of derving van goodwill;
  • verspilling van tijd van management of kantoormedewerkers; en
  • iedere andere vorm van verlies, derving of schade die voortkomt uit onrechtmatige daden (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, met dien verstande dat deze voorwaarde geen vorderingen uitsluit voor verlies of schade aan uw tastbare eigendommen of andere vorderingen voor direct financieel verlies die niet worden uitgesloten in categorieën die hierboven worden uiteengezet.

onze nalatigheid en ook niet op onze aansprakelijkheid voor bedrog of onjuiste weergave van fundamentele feiten, noch op andere aansprakelijkheid die onder het toepasselijk recht niet kan worden afgewezen of beperkt.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE

Wij verwerken informatie over u volgens ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u daarmee in en garandeert u dat alle gegevens die u verstrekt correct zijn.

INFORMATIE OVER DE CADEAUKAART

Op alle informatie die wordt verstrekt via onze site of als gevolg van uw bezoekjes, zijn onze voorwaarden voor de betreffende cadeaukaart van toepassing.

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE MISDRIJVEN

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere materialen te introduceren die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn. U mag niet proberen, onbevoegde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site wordt opgeslagen of een met onze site verbonden server, computer of database. U mag onze site niet aanvallen via een (al dan niet distributed) denial-of-service aanval.

Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een misdrijf onder de Computer Misuse Act 1990 (de Britse wet inzake computercriminaliteit Iedere dergelijke wetsovertreding wordt door ons bij de relevante wethandhavingsinstanties gemeld en wij zullen met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen te onthullen. Bij een dergelijke overtreding vervalt onmiddellijk uw recht om onze site te gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, -programma's, gegevens of ander bedrijfsmateriaal infecteert als gevolg van uw gebruik van onze site of doordat u enig materiaal downloadt van onze site of een aan onze site gekoppelde website.

KOPPELINGEN NAAR ONZE SITE

U mag geen koppelingen leggen naar onze homepage, noch naar andere pagina's van onze website.

Als u gebruik wenst te maken van enig materiaal op onze site, dient u contact met ons op te nemen.

KOPPELINGEN VANAF ONZE SITE

Daar waar onze site koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden die koppelingen uitsluitend aangeboden ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor, noch voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik ervan.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over iedere vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site. Wij behouden echter het recht voor, juridische stappen tegen u te ondernemen voor het overtreden van deze voorwaarden in het land waar u woont of een ander relevant land.

Op deze gebruiksvoorwaarden en op ieder geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of hun inhoud of opstelling (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) is het recht van Engeland en Wales van toepassing.

AFWIJKINGEN

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht, want die wijzigingen zijn bindend voor u. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen bovendien worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders op onze site.

UW ZORGPUNTEN

Als u zorgpunten hebt over materiaal op onze site, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze site.